†Mikroraptor

Microraptor gui Xu, Zhou, Wang, Kuang, Zhang et Du, 2003

microraptor0012_900x500

Dapingfang (prowincja Liaoning, Chiny); wczesna kreda (apt; formacja Jiufotang; 125,5 – 112,6 Ma)

Previous Post

Next Post

Comments are closed.